Cais am drwydded barcio i breswlydd


Bydd angen tystiolaeth o breswylfa a pherchnogaeth cerbyd ar gyfer pob cais newydd. Dim ond un drwydded y gellir ei rhoi i bob gyrrwr.

NID YW TRWYDDED OND YN DDILYS AR Y STRYD RYDYCH YN GWNEUD CAIS IDDI FEL Y NODIR AR Y DRWYDDED

RHAID dychwelyd eich hen drwydded o dan unrhyw amgylchiadau.

Ni ellir trosglwyddo'r drwydded. A ddylid newid unrhyw amgylchiadau, ee. newid deiliad tŷ/newid cerbyd, RHAID i’r drwydded gael ei dychwelyd a chael trwydded newydd, gan ddarparu tystiolaeth fel yr amlinellir uchod.

Am ragor o wybodaeth ewch i https://www.valeofglamorgan.gov.uk/cy/living/Parking/Resident-Parking-Permits.aspx


Ymgeisydd  • Bil Cyfleustodau
  • Trwydded Yrru
  • Llyfr pensiwn
  • Llythyr gan gorff cyhoeddus neu gyfreithiwr, cytundeb tenantiaeth neu lyfr rhent

SYLWER NAD OES ANGEN HYN OS DARPARWYD PRAWF PRESWYLIO FEL RHAN O DDARPARU PRAWF O BERCHNOGAETH CERBYDAU - GWELER YR ADRAN UCHOD.
Mae llun o'r ddogfen yn iawn ond efallai y gofynnir i chi ddarparu’r ddogfen ei hun yn ddiweddarach os oes angen.Datganiadau

Mae'r gan yr awdurdod ddyletswydd i ddiogelu'r arian cyhoeddus a weinydda, ac at y diben hwn gall ddefnyddio'r wybodaeth a roddwch ar y ffurflen hon i atal a chanfod twyll. Gall hefyd rannu'r wybodaeth hon â chyrff eraill sy'n gyfrifol am archwilio a gweinyddu arian cyhoeddus at y dibenion hyn. Bydd y wybodaeth a ddefnyddir yn cael ei defnyddio i benderfynu a oes gennych hawl i drwydded barcio ac, os felly, ei gweinyddu. Llofnodaf y ffurflen gais hon gan wybod y byddaf yn agored i gael fy erlyn os wyf yn fwriadol wedi rhoi unrhyw beth y gwn ei fod yn anwir neu na