Cais am drwydded barcio i breswlydd


Bydd angen tystiolaeth o breswylfa a pherchnogaeth cerbyd ar gyfer pob cais newydd. Dim ond un drwydded y gellir ei rhoi i bob gyrrwr.

NID YW TRWYDDED OND YN DDILYS AR Y STRYD RYDYCH YN GWNEUD CAIS IDDI FEL Y NODIR AR Y DRWYDDED

RHAID dychwelyd eich hen drwydded o dan unrhyw amgylchiadau.

Ni ellir trosglwyddo'r drwydded. A ddylid newid unrhyw amgylchiadau, ee. newid deiliad tŷ/newid cerbyd, RHAID i’r drwydded gael ei dychwelyd a chael trwydded newydd, gan ddarparu tystiolaeth fel yr amlinellir uchod.

Os car cwmni yw eich cerbyd, rhaid darparu llythyr gan eich cyflogwr, gan nodi'r rhif cofrestru a'ch bod yn defnyddio'r.

Am ragor o wybodaeth ewch i https://www.valeofglamorgan.gov.uk/cy/living/Parking/Resident-Parking-Permits.aspx


Ymgeisydd  • Dogfen cofrestru cerbydau - (llyfr log neu V5)
  • Tystysgrif yswiriant modur - (yn dangos enw a rhif cofrestru’r cerbyd)
  • Llythyr yn awdurdodi defnyddio’r cerbyd gan y perchennog - (e.e. car cwmni)

Lle bo modd, gwnewch yn siŵr bod yr uchod yn cynnwys prawf cyfeiriad - fel arall bydd angen prawf cyfeiriad ar wahân - gweler yr adran nesaf.
Mae llun o'r ddogfen yn iawn ond efallai y gofynnir i chi ddarparu’r ddogfen ei hun yn ddiweddarach os oes angen.  • Bil Cyfleustodau
  • Trwydded Yrru
  • Llyfr pensiwn
  • Llythyr gan gorff cyhoeddus neu gyfreithiwr, cytundeb tenantiaeth neu lyfr rhent

SYLWER NAD OES ANGEN HYN OS DARPARWYD PRAWF PRESWYLIO FEL RHAN O DDARPARU PRAWF O BERCHNOGAETH CERBYDAU - GWELER YR ADRAN UCHOD.
Mae llun o'r ddogfen yn iawn ond efallai y gofynnir i chi ddarparu’r ddogfen ei hun yn ddiweddarach os oes angen.Datganiadau

Mae'r gan yr awdurdod ddyletswydd i ddiogelu'r arian cyhoeddus a weinydda, ac at y diben hwn gall ddefnyddio'r wybodaeth a roddwch ar y ffurflen hon i atal a chanfod twyll. Gall hefyd rannu'r wybodaeth hon â chyrff eraill sy'n gyfrifol am archwilio a gweinyddu arian cyhoeddus at y dibenion hyn. Bydd y wybodaeth a ddefnyddir yn cael ei defnyddio i benderfynu a oes gennych hawl i drwydded barcio ac, os felly, ei gweinyddu. Llofnodaf y ffurflen gais hon gan wybod y byddaf yn agored i gael fy erlyn os wyf yn fwriadol wedi rhoi unrhyw beth y gwn ei fod yn anwir neu na