I benderfynu ar unrhyw ad-daliadau Teth gyngor neu Ardrethi AnnomestigGwybodaeth Cyfrif Treth Gyngor neu Ardrethi Annomestig

Sylwer mai cais yn unig yw'r ffurflen hon ac nad yw'n gwarantu ad-daliad Treth Gyngor.

(Gallwch ddod o hyd i hwn ar y bil blynyddol. Mae rhif cyfrif y dreth gyngor yn dechrau gydag 8 ac mae ganddo naw digid. Mae rhifau cyfrifon annomestig yn dechrau gyda'r rhif 1 ac mae iddynt naw digid)
Manylion CyswlltCyfiawnhadGwybodaeth BACsDatganiad

Mae'r wybodaeth a roddir gennych i wneud cais am ad-daliad o'r dreth gyngor neu Ardrethi Annomestig yn cael ei rhoi ar y sail eich bod yn gwneud datganiad cywir bod y wybodaeth a roddir gennych yn gywir. Rydych hefyd yn cadarnhau eich bod yn deall ei bod yn drosedd hawlio/derbyn ad-daliad nad oes gennych hawl i'w gael. Rydych hefyd yn awdurdodi'r Cyngor i gynnal unrhyw archwiliad neu wiriadau i gadarnhau manylion y cais hwn.

Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol (GDPR)

Caiff y wybodaeth a roddir ar y ffurflen hon ei thrin yn gyfrinachol a’i phrosesu a'i dadansoddi ar system gyfrifiadurol sydd wedi'i chofrestru dan ofynion y Rheoliadau. Fe’i defnyddir yn yr amgylchiadau canlynol yn unig:

  • I benderfynu ar unrhyw ad-daliadau Treth Gyngor
  • Gan gyflogeion awdurdodedig a chyrff allanol cofrestredig (Asiantaeth y Swyddfa Brisio a’r Asiantaeth Budd-daliadau) ac
  • I ddarparu ar gyfer rheoli, gweinyddu a chasglu’r Dreth Gyngor neu Ardrethi Annomestig

Rhaid i ni ddiogelu’r cyllid cyhoeddus rydym yn ei drin ac felly mae’n bosibl y byddwn yn defnyddio’r wybodaeth a roddir gennych ar y ffurflen hon i atal a chanfod twyll.