Holiadur Iechyd Galwedigaethol Cyn Lleoli


  1. Diben yr holiadur hwn yw dileu’r angen am asesiad meddygol llawn os yw'n bosib. Os yw asesiad yn cael ei ystyried yn angenrheidiol, byddwn yn trefnu’n uniongyrchol gyda chi.
  2. Bwriad yr holiadur yw sefydlu p'un a oes gan cyflogwr ddyletswydd i wneud addasiadau rhesymol i gefnogi deiliad y swydd i allu ymgymryd â holl swyddogaethau'r swydd.
  3. Ni fydd Iechyd Galwedigaethol yn datgelu unrhyw wybodaeth glinigol ynghylch unrhyw anabledd neu gyflwr meddygol i unrhyw drydydd parti, gan gynnwys y cyflogwr arfaethedig, heb ganiatâd ysgrifenedig y cyflogai.
  4. Bydd y wybodaeth a gyflwynir ac a gofnodir yn cael ei chadw mewn perthynas â Deddf Mynediad at Adroddiadau Meddygol 1988 a Deddf Diogelu Data 1998.

Manylion

(DD/MM/BBBB)


Dyech lenwi'r dudalen hon mewn priflythrennau.Datganiad
Os oes unrhyw newid i’r wybodaeth a gyflwynir isod, dylech roi gwybod i Iechyd Galwedigaethol cyn dechrau ar eich cyflogaeth.