Taliad Cymorth Hunan-ynysu


Gwybodaeth am y Cais

Os cysylltwyd â chi gan wasanaeth Profi, Olrhain, Diogelu GIG Cymru, (POD) a chael gwybod bod rhaid hunanynysu, efallai bod gyda chi hawl i Gymorth Ariannol.

Taliad Cymorth Hunan-ynysu
Os byddwch yn bodloni’r holl feini prawf cymhwysedd, mae gennych hawl i Daliad Hunanynysu o £500

 • Rydych wedi cael cyfarwyddyd i hunanynysu gan:
  • Wasanaeth Profi, Olrhain, Diogelu GIG Cymru ar neu ar ôl 23 Hydref 2020.
  • Gofynnwyd i'ch plentyn ynysu o'i ysgol, lleoliad gofal plant neu goleg addysg bellach ar neu ar ôl 23 Hydref 2020
  • Rydych wedi cael hysbysiad drwy Ap Covid-19 y GIG oherwydd eich bod wedi bod mewn cysylltiad agos â rhywun sydd wedi cael canlyniad positif ar neu ar ôl 1 Chwefror 2021
 • Rhieni a gofalwyr sy'n bodloni'r meini prawf canlynol:

  • Mae'r plentyn yn mynychu lleoliad gofal plant, ysgol neu coleg addysg bellach sy'n sefydlu hyd at a chan gynnwys Blwyddyn 11 (neu hyd at 25 oed os oes gan y dysgwr anghenion lluosog a chymhleth);
  • Gofynnwyd i'r plentyn hunanynysu gan TTP neu gofynnwyd iddo hunanynysu am 10 diwrnod neu fwy gan lleoliad gofal plant yr ysgol neu'r coleg addysg bellach o ganlyniad i achos mewn ysgol, gofal plant neu leoliad addysg bellach;
 • Rydych chi’n gyflogedig neu’n hunangyflogedig
 • Ni allwch weithio gartref a byddwch yn colli incwm o ganlyniad
 • Rydych chi’n derbyn o leiaf un o’r budd-daliadau canlynol ar hyn o bryd: Credyd Cynhwysol, Credyd Treth Gwaith, Lwfans Cyflogaeth a Chymorth sy’n seiliedig ar incwm, Lwfans Ceisio Gwaith sy’n seiliedig ar incwm, Cymhorthdal Incwm, Budd-dal Tai a/neu Bensiwn Credyd

Taliadau Disgresiwn
Mae’n bosibl y byddwch yn gymwys i gael Taliad Disgresiwn o £500 os byddwch yn bodloni pob un o’r meini prawf cymhwysedd uchod, ond:

 • Nid ydych yn derbyn Credyd Cynhwysol, Credyd Treth Gwaith, Lwfans Cyflogaeth a Chymorth sy’n seiliedig ar incwm, Lwfans Ceisio Gwaith sy’n seiliedig ar incwm, Cymhorthdal Incwm, Budd-dal Tai a/neu Gredyd Pensiwn
 • Byddwch yn wynebu caledi ariannol o ganlyniad i beidio â gallu gweithio tra eich bod yn hunan-ynysu.
Mae’r cais hwn ar gyfer un person yn unig ac mae’n rhaid i unrhyw geisiadau pellach o fewn yr un aelwyd gael eu gwneud gan bob unigolyn.

Sicrhewch bod gennych y wybodaeth isod ar gael cyn dechrau eich cais.

 • Rhif Yswiriant Gwladol
 • Cadarnhad o’r dyddiad a roddwyd gan Profi, Olrhain, Diogelu GIG Cymru (POD)
 • Eich Cyfriflen Banc, slip cyflog neu brawf eich bod yn hunangyflogedig diweddaraf


Manylion yr ymgeisyddManylion CyflogaethBudd-daliadau
Manylion Banc

Rhowch fanylion y cyfrif rydych chi’n dymuno i’r taliad gael ei wneud iddoEr mwy galluogi i’ch cais gael ei brosesu’n gyflym, uwchlwythwch eich dogfennau tystiolaeth, un ar y tro. Os ydych yn gyflogedig dylai hyn hefyd gynnwys prawf o gyflogaeth e.e. Cyfriflen Banc diweddaraf os mae’ch cyflog yn cael ei dalu i mewn i’ch Cyfrif Banc, neu eich Slip Cyflog diweddaraf

Os ydych yn gwneud cais oherwydd eich bod wedi cael Hysbysiad drwy ap Covid 19 y GIG, bydd angen ichi ddarparu sgrinlun o'r hysbysiad, ynghyd â thystiolaeth gan eich cyflogwr na wnaethoch weithio yn ystod y cyfnod hwn. Os na fyddwch yn darparu'r rhain, bydd eich cais yn cael ei wrthod.

Os ydych yn hunangyflogedig rhaid ichi ddarparu datganiad ysgrifenedig yn cadarnhau na wnaethoch weithio yn ystod y cyfnod hwn.

Os ydych yn hunangyflogedig – rhowch dystiolaeth o hyn, fel cyfrifon hunangyflogedig sy'n dangos masnachu diweddar neu Ffurflen hunanasesu SA302

Os na fyddwch yn darparu tystiolaeth sy'n cefnogi eich cais, fydd yn arwain at oedi wrth brosesu eich cais.

Yn y naill achos neu'r llall, rhowch eich datganiadau banc diweddaraf.


Dewiswch pob ffeiliau gyda’r gilyddDatganiad

 • Rwy’n cadarnhau bod y wybodaeth hon yn wir ac yn gywir. Rwy’n cytuno i aros gartref ac i hunanynysu yn ystod y cyfnod gofynnol.
 • Rwy’n deall, os methaf â gwneud hynny, bydd gofyn i mi dalu’r arian yn ôl ac mae’n bosib y caiff fy manylion cyswllt eu trosglwyddo i’r heddlu ar gyfer camau pellach
 • Mae taliadau hunan-ynysu yn drethadwy. Os ydych yn gweithio bydd rhaid i chi dalu treth ar y taliad os ewch dros y lwfans personol di-dreth. Bydd eich cod treth yn newid er pwrpas casglu’r dreth. Ni fyddwch yn talu cyfraniadau yswiriant gwladol ar y taliad. Os ydych yn hunan gyflogedig bydd rhaid i chi adrodd y taliad ar eich ffurflen dreth hunan asesiad.

Os na allwch gadarnhau’r holl ddatganiadau uchod, nid ydych yn gymwys ar gyfer y cynllun.


Fel rhan o wneud y cais hwn, sylwer y bydd Llywodraeth Cymru neu gwmni a gyflogir ganddi o bosibl yn eich gwahodd i gymryd rhan mewn ymchwil dilynol. Byddai hyn yn golygu trosglwyddo eich manylion cyswllt i Lywodraeth Cymru. Caiff eich manylion eu defnyddio at ddibenion ymchwil yn unig a chaiff eich manylion cyswllt eu cadw’n hollol gyfrinachol. Os ailgysylltir â chi ni fydd rhaid cymryd rhan.Data Cydraddoldeb (Dewisol)

Mae'r set nesaf o gwestiynau yn gofyn am eich nodweddion personol. Mae hyn er mwyn ein helpu i ddeall y nifer sy'n manteisio ar y cynllun ymhlith gwahanol grwpiau o'r boblogaeth. Lle y bo'n bosibl, mae'r cwestiynau hyn wedi'u halinio â'r rhai a ddefnyddiwyd gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol (SYG).

Oedran


Rhyw


Ethnigrwydd

Beth yw eich grŵp ethnig? Dewiswch un opsiwn sy'n disgrifio eich grŵp ethnig neu'ch cefndir orau.


Anabledd


Bydd eich data yn cael ei brosesu o dan delerau Hysbysiad Preifatrwydd Cyngor Bro Morgannwg